Phẩm 37 Sinh Tử

16/01/20193:49 SA(Xem: 2760)
Phẩm 37 Sinh Tử

KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 
ĐTK/ĐCTT, N°. 0210 
Soạn tập: Tôn giả Pháp Cứu 
Hán dịch: Đời Ngô, Thiên Trúc Sa-môn Duy-kỳ-nan 
Việt dịch: Thích Đồng Ngộ - Thích Nguyên Hùng
Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation 2019
 QUYỂN HẠ
(gồm 18 phẩm, từ phẩm 22 đến phẩm 39 | 402 bài kệ)
Việt dịch: Thích Nguyên Hùng

Phẩm 37:

SINH TỬ[1]

 

 

[574a] Phẩm SINH TỬ có 18 bài kệ: nói linh thức con người, mạng mất nó tồn tại, tùy nghiệp thức chuyển sanh.

 

 

703.

Mạng như trái chín muồi

Thường sợ bị rụng rơi

Có sinh ắt có khổ

Ai thoát chết trong đời.

 

704.

Từ khi vui ân ái

Hành dâm mà nhập thai

Ngày đêm luôn trôi mãi

Thân mạng há lâu dài?

 

705.

Thân này như vật chết

Tánh linh lại vô hình

Giả sử chết rồi sinh

Tội phước không hề mất.

 

706.

Đâu chỉ sống một đời

Bởi ái, si kéo mãi

Chuốc vui khổ dằng dai

Thân chết, thức còn hoài.

 

707.

Thân bốn đại là sắc

Bốn ấm thức [2] là danh

Vọng tình mười tám giới [3]

Nối mười hai duyên sanh.

 

708.

Thức đi qua chín cõi [4]

Dòng sinh tử mãi trôi

Kẻ ngu tối trong đời

Không thiên nhãn để thấy.

 

709.

Đui mù do ba độc

Không mắt tuệ nên lầm

Rằng chết sống cũng đồng

Hoặc bảo chết là hết.

 

710.

Thần thức tạo tam giới

Thiện bất thiện, năm đường

Ấm hành lặng lẽ tới

Đi chẳng khác tiếng vang.

711.

Thác sinh trong ba cõi

Do nhân đời trước gây

Hạt nào lên cây nấy

Quả báo tự nhiên thôi.

 

712.

Thức dựa căn đặt tên [5]

Như lửa, tùy vật đốt

Ở đuốc, gọi lửa đuốc

Cỏ, phân, củi,… lửa than.713.

Tâm khởi, pháp liền khởi

Tâm lặng, pháp lặng yên

Sinh diệt bủa khắp miền

Đổi thay không tự biết.

 

714.

Thần thức ruổi năm đường

Bất kể vực, hang sâu

Xả rồi thọ thân sau

Như xe lăn mặt đất.

 

715.

Như người trú trong nhà

Bỏ nhà cũ đi ra

Thức mượn thân làm nhà

Thân hoại, vẫn còn thức.

 

716.

Thần thức trú hình hài

Như chim nằm trong tổ

Nó bay khi vỡ ổ

Thân hoại, thức đầu thai.

717.

Kẻ ngu si lầm tưởng

Đắm ngã, lạc, tịnh, thường

Ghét, ưa không chính đáng

Phật bảo thật đáng thương!

 

718.

Vô minh sinh danh sắc

Ba độc, năm đường dài

Các biển có mười hai [6]

Ai vượt tất an lạc.

 

719.

Hơi thở, hơi ấm, thức

Một khi đã rã mòn

Biết thân sắp chẳng còn

Phải qua kiếp sống khác.

 

720.

Thân xác vùi xuống đất

Như cỏ rác vô tri

Phải biết chẳng còn gì

Kẻ ngu mới tham chấp.


[1] Không có Pāli tương đương.

[2] Bốn ấm thức: tức thọ, tưởng, hành, thức.

[3] Mười tám giới: 6 căn, 6 trần, 6 thức.

[4] Chín cõi, tức 9 nơi chúng sinh cư trú, còn gọi là cửu hữu, cửu hữu tình cư, cửu chúng sinh cư, cữu cư. Trong tam giới, có tất cả 9 nơi mà chúng sinh vui thích sống, đó là: 1. Trời và người ở Dục giới; 2. Trời sơ thiền; 3. Trời nhị thiền; 4. Trời tam thiền; 5. Trời vô tưởng trong cõi tứ thiền; 6. Trời không; 7. Trời thức; 8. Trời vô sở hữu; 9. Trời phi tưởng phi phi tưởng.

[5] Như thức nương nơi căn là con mắt thì gọi tên là nhãn thức.

[6] Mười hai nhập được ví như 12 biển lớn. Nhãn nhập là biển, đối tượng của mắt là sắc cũng là biển (Xem A-tì-đàm bát kiền độ luận).

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana